Ειδικές Υπηρεσίες

Επιδοτούμενα Προγράμματα
Υπηρεσίες Διεκπεραίωσης
Αδειοδοτήσεις
Οικοδομικές άδειες
Η εταιρεία μας αναλαμβάνει υπηρεσίες διεκπεραίωσης σε οποιαδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, την έκδοση οικοδομικών αδειών οποιασδήποτε κλίμακας, καθώς και στρατηγικές ανάπτυξης με βάση τις απαιτήσεις σας, σε συνδυασμό με χρηματοδοτούμενα προγράμματα ενίσχυσης.